Rothoblaas spajala

VB vijci
VB vijci VB vijci

Međukatne drvene konstrukcije prilikom adaptacija potrebno je obnoviti, a kako se ne bi ulazilo u velike zahvate kao što su zamjena međukatnih greda ili betoniranje čitave međukatne ploče VB vijci pružaju nam vrlo dobro rješenje, uz manje građevinske zahvate. Drveni grednici često su u lošem stanju samo na nekim izloženim mjestima, te se pomoću VB vijaka, čelične mreže i betonske ploče debljine cca. 5 cm stvara kontinuirani nosač, koji prenosi opterećenja u zidove. VB vijci su promjera 7.5 mm dok im dužine mogu biti 100 mm ili 165 mm. Vijke je potrebno postaviti pod kutom od 45º u obliku slova X kako bi se postigao spoj između drvenog grednika i betonske ploče sa visokim statičkim svojstvima. Prilikom postavljanja vijaka nije potrebno predbušenje, s obzirom na njegov izuzetno oštar vrh.

DGZ vijci
VB vijci VB vijci

DGZ vijci su predviđeni za upotrebu kod konstrukcija gdje nosivi elementi ostaju vidljivi u interijeru. Ova vrsta vijaka omogućava nam da termoizolaciju postavljamo sa vanjske strane objekta, dok opterećenja pomoću DGZ vijaka prenosimo na nosivu konstrukciju. Vijke odlikuje cilindrična glava kako bi što bolje ušli u drvo, dostupni su promjera 7 mm i 9 mm, a duljine ovisno o debljini termoizolacije i mogu biti od 220 mm do 500 mm. Vijke je potrebno pričvrstiti pod kutom od 60º u odnosu na kosinu.

X-RAD elementi
VB vijci VB vijci

X-RAD elementi od Rothoblaasa osmišljeni su za spajanje više CLT ploča prilikom moderne montažne gradnje. Ovi elementi omogućuju spoj CLT ploče sa betonskom podlogom, spoj više CLT ploča koje tvore zidove objekta, spoj CLT ploča koje tvore zidove objekta i međukatnu konstrukciju. Ovaj sistem omogućuje montažu elemenata u proizvodnom pogonu na CLT ploču, te se na taj način dodatno skraćuje vrijeme građenja. X-RAD elementi u mogućnosti su preuzeti vrlo velika vlačna i posmična naprezanja, a spajala možemo koristiti prilikom montaže kranovima, te nam nisu potrebni dodatni elementi za manipulaciju.

ZVB elementi
VB vijci VB vijci

ZVB elementi pronalaze svoju primjenu kod spregova, te vanjskog prednapinjanja u nosivim konstrukcijama. Uz ZVB spojnicu Rothoblaas je osmislio i pločicu od čelika S355 kako bi se spoj dvije dijagonale kod sprega mogao jednostavno riješiti. Kako bi se spreg mogao adekvatno napeti uz spojnicu i pločicu moguće je nabaviti i zatezač s kontrolnom rupom, također od čelika S355. ZVB spojnicu moguće je pronaći na tržištu za vijak M10, M12, M16, M20, M24, M30, a primjena ovisi o silama koje djeluju u elementu.